39 38 Δράσεις και αποδράσεις Δράσεις και αποδράσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΑΡΟΊ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντι- σμός και Νεολαία δημιουργήθηκε η ομάδα «Νεαρών Εθελοντών» που περιλαμβάνει μαθητές/τριες του σχολείου μας. Η ομάδα των «Νεαρών Εθελοντών», υπό την επίβλε- ψη της καθηγήτριας Οικιακής Οικονομίας κ. Μαρίας Παλμύρη, αναλαμβάνει δραστηριό- τητες σε σχέση με κοινωνικά προγράμματα, προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, βοή- θεια σε άτομα/οικογένειες, εκστρατείες ενη- μέρωσης για διάφορα θέματα. Η ομάδα των «Νεαρών Εθελοντών» έχει εγ- γραφεί ως μέλος του Παγκύπριου Συντονι- στικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Δημιούργησε Χριστουγεννιάτικες κατα- σκευές στις κενές και τα διαλείμματα. Στήριξε το χριστουγεννιάτικο «Παζαράκι Αγάπης» του σχολείου μας με χριστουγεν- νιάτικες κατασκευές. Συμμετείχε στην χριστουγεννιάτικη εκδή- λωση της Υπεραγοράς Μικρόπολης στο Πα- λαιομέτοχο, ψυχαγωγώντας τα παιδάκια με face-painting, έναντι μικρής αμοιβής. Τα έσοδα και των δύο εκδηλώσεων ενίσχυ- σαν την Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού του σχολείου μας. Υιοθέτησε Οικογένειες για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα από το Παγκύπριο Συντονιστι- κό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Σύλλεξε ρουχισμό ο οποίος δόθηκε σε άπο- ρες οικογένειες τόσο εντός, όσο και εκτός, του σχολείου μας. Η ομάδα των «Νεαρών Εθελοντών» συνερ- γάστηκε με τον Όμιλο Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς. Σύλλεξε και πρό- σφερε βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο Μακάρειο Νοσοκο- μείο. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΝΕΑΡΏΝ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ Περιβαλλοντική Δράση – Νοέμβριος 2018 Η Ομάδα των «Νεαρών Εθε- λοντών» συμμετείχε με ερευνητική εργασία με θέμα «Σκέψου, Δράσε, Άλ- λαξε κι Εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δη- μιουργίας Αποβλήτων 2018. Διοργανωτής ήταν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουρ- γείου Γεωργίας και Αγροτι- κής Ανάπτυξης και Περιβάλ- λοντος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το σύγχρονο αειφόρο σχο- λείο καλείται να αντιμε- τωπίσει προκλήσεις σε παιδαγωγικό και κοινωνι- κό επίπεδο προκειμένου να συμβάλει στην καλλι- έργεια ενεργών πολιτών. Σκοπός της Εργασίας: Η διερεύνηση του προβλή- ματος της χρήσης πλαστικής σακούλας, η γνωριμία με τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, η ευαισθητοποίηση, η καλλι- έργεια και η ανάπτυξη θε- τικών στάσεων για τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας ως βέλτιστη λύση για τη μεταφορά προϊόντων. Στόχοι – Άξονες της Εργασίας: - Η αναγνώριση της σημασί- ας της μείωσης κατανάλω- σης πλαστικής σακούλας και η ενημέρωση για τις αρνητι- κές επιπτώσεις στο περιβάλ- λον και στους οργανισμούς. -Η επεξήγηση του κύκλου ζωής της πλαστικής σακού- λας από την παραγωγή μέχρι την τελική κατάληξή της. - Η συλλογή στατιστικών αποτελεσμάτων τόσο από την Κύπρο όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη πριν και μετά την εφαρμογή του μέ- τρου. -Η προαγωγή δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που οδη- γούν στο αρμονικό συνταί- ριασμα εθνικής και προ- σωπικής συνείδησης του Ευρωπαίου Πολίτη σε σχέση με τα οφέλη από τη μείωση χρήσης πλαστικής σακού- λας μιας χρήσης. - Η ενημέρωση και η ευαι- σθητοποίηση των καταναλω- τών για εναλλακτικές λύ- σεις και μεθόδους.