47 46 Προγράμματα Προγράμματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ» 2018 -19 Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στο πε- ριβαλλοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παι- δείας «Οικολογικά Σχολεία» με υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος την κ. Χρύσω Χρυσοστόμου Κλεάνθους. Κατ΄ αρχήν, έγινε η σύσταση της Περιβαλλο- ντικής επιτροπής και με συλλογική απόφαση επιλέγηκε το θέμα «Αλλάζουμε συνήθειες, σκεφτόμαστε οικολογικά…». Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν διάφορες δραστηριότητες. Πρώτος στόχος ήταν να καταρ- τιστεί ο Οικολογικός Κώδικας του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Ο Οικολογι- κός Κώδικας είναι ένας κατάλογος από απλές οδηγίες και συμβουλές που καταρτίζεται από τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου και δίνει έμφαση στο θέμα που έχουμε επιλέ- ξει αλλά μπορεί και να αναφέρεται μερικώς σε άλλα θέματα του Προγράμματος. Έχει εκτυπω- θεί και αναρτηθεί στις τάξεις και σε άλλα εμ- φανή μέρη του Σχολείου μας. Ο Οικολογικός Κώδικας της σχολικής χρονιάς 2018-2019 είναι ο εξής: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ 1. Αλλάζουμε συνήθειες, σκεφτόμαστε οι- κολογικά… 2. Ρίχνουμε τα σκουπίδια στους κάδους και όχι στο πάτωμα ή στο έδαφος διατηρώ- ντας το περιβάλλον καθαρό. 3. Ανακυκλώνουμε όσα από τα άχρηστά μας μπορούμε, διαχωρίζοντάς τα ανάλογα με το υλικό τους και τοποθετώντας τα στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης. 4. Τοποθετούμε τις άδειες μπαταρίες στους ειδικούς κάδους συλλογής για ανακύ- κλωση προφυλάσσοντας το περιβάλλον από τα τοξικά απόβλητα. 5. Παρά να πετάξουμε στα σκουπίδια τα πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε πια, βρίσκουμε νέες χρήσεις ή τα ανταλλά- ζουμε με τους φίλους μας ή τα δωρίζου- με σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. 6. Χρησιμοποιούμε ειδικές ρούχινες τσά- ντες πολλών χρήσεων στις αγορές μας, αποφεύγοντας τη χρήση πλαστικών σα- κουλιών. 7. Περιορίζουμε τις αγορές μας στα απαραί- τητα για τις βασικές μας ανάγκες, ώστε να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμά- των μας. 8. Υιοθετούμε σωστές καταναλωτικές συνή- θειεςαποφεύγονταςτηναγοράπροϊόντων με υπερβολικές συσκευασίες περιτυλίγ- ματος και επιλέγοντας συσκευασίες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. 9. Για τη μεταφορά ή τη μετακίνησή μας χρησιμοποιούμε τα πόδια μας ή μέσα όπως το ποδήλατο ή το λεωφορείο. 10. Συμμετέχουμε σε εκστρατείες δεντρο- φύτευσης ή αναδάσωσης καμένων περι- οχών. 11. Συμμετέχουμε στην κομποστοποίηση και στην τηγανοκίνηση. Στα πλαίσια του προγράμματος, σε διάφορα μαθήματα όπως Βιολογία, Οικιακή Οικονο- μία, Πληροφορική, Νέα Ελληνικά, Τέχνη και Θρησκευτικά, οι μαθητές έκαναν εργα- σίες με θέματα περιβαλλοντικού περιεχο- μένου. Για παράδειγμα, ομάδα μαθητών με την καθοδήγηση της καθηγήτριας της Οι- κιακής Οικονομίας ετοίμασαν αφίσα με τίτ- λο «Λέμε Όχι στις Πλαστικές Σακούλες», η οποία αντιπροσώπευσε το σχολείο μας στο Δ’ Παγκύπριο Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Επίσης, στο μάθημα των Θρη- σκευτικών σε συνεργασία με το μάθημα της Τέχνης και της Πληροφορικής έγιναν εργα- σίες με τίτλο «Η φύση είναι κτίση του Θεού και όχι κτήση του ανθρώπου- τρόποι διαχεί- ρισης και προστασίας της μέσα από τη ζωή και την εμπειρία της εκκλησίας». Στα πλαίσια της εβδομάδας του δέντρου έγι- νε δεντροφύτευση στην ανατολική αυλή του σχολείου μας από ομάδα μαθητών και καθηγητών. Επιπλέον, ως οικολογικό σχολείο, ανακυ- κλώνουμε χαρτί, πλαστικό (PMD), γυαλί, μελάνια και μπαταρίες. Επίσης, στο σχολείο μας γίνεται ολόχρονα συλλογή πωμάτων για ανακύκλωση με σκοπό την αγορά ανα- πηρικού καροτσιού από τον Σύνδεσμο Ρευ- ματοπαθών. Στους διαδρόμους του σχολείου υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες με συμβουλές και επίσης υπάρχουν πινακίδες πληροφόρη- σης. Όλοι μαζί με σύνθημά μας «Αλλάζουμε συ- νήθειες, σκεφτόμαστε οικολογικά…» συμ- μετέχουμε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ευελπιστώντας σε ένα καλύτερο αύριο! ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ Το eTwinning, όπως αναφέρεται στην https:// www.etwinning.net/el/pub/index.htm, είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό που εργάζεται σε σχολεία των Eυρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζο- νται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης. Το σχολείο μας φέτος συμμετείχε στο πρό- γραμμα e Twinning, υπό την εποπτεία της κυρίας Άντρης Δημητρίου, καθηγήτριας Αγ- γλικών, με δύο projects: Escape Room in the School και This is the time to make the difference. Στο πρώτο project συμμετείχε η τάξη 203 Αγγλικά κοινού κορμού Β’ Λυ- κείου (μερικά παιδιά από το Β1 και το Β2) η οποία συνεργάστηκε με παιδιά από άλλες τρεις χώρες, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Νορβηγία. Το project ήταν προσαρμοσμένο στο δημοφιλές παιχνίδι “escape room”. Οι μαθητές μπήκαν στο δωμάτιο με στόχο να λύσουν γρίφους που ήταν βασισμένοι σε ύλη του σχολείου. Ταυτόχρονα, σχημάτι- σαν ομάδες και συζητώντας μέσα από το e Twinspace (πλατφόρμα στο πρόγραμμα), καθόρισαν μαζί την ιστορία, τους γρίφους και τη διακόσμηση του δωματίου. Στο τέλος σχημάτισαν το ίδιο δωμάτιο σε κάθε σχολείο. Στο δεύτερο project This is your time to make a difference συμμετείχε η τάξη Α3 με 18 μαθητές σε συνεργασία με την καθηγή- τρια των Αγγλικών κυρία Κούλα Κυριάκου. Σε αυτό το project οι μαθητές μας συνεργά- στηκαν με παιδιά από άλλες τέσσερεις χώ- ρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Στόχος του project ήταν να δραστηριοποιήσει τα παιδιά, ώστε να κάνουν ETWINNING