49 48 Προγράμματα Προγράμματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ εισηγήσεις για θέματα όπως το περιβάλλον, η ισότητα και η ποικιλομορφία. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Λαμβάνοντας μέρος στα προγράμματα, τα παιδιά μας ήρθαν σε επαφή με παιδιά της ηλικίας τους από τις χώρες που συμμετεί- χαν, αντάλλαξαν και μοιράστηκαν απόψεις μέσα από διάφορες δραστηριότητες, τις οποί- ες ανεβάζαμε στην πλατφόρμα χρησιμοποι- ώντας ποικίλα εργαλεία. Για παράδειγμα, στην αρχή είχαμε δημιουργήσει ένα Padlet που λειτουργούσε σαν οθόνη, όπου μπο- ρούσαμε να ανεβάζουμε videos, images and documents. Αυτό που άρεσε πιο πολύ στα παιδιά είναι η διαφοροποίηση του μαθή- ματος και το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει νέους φίλους. Νεοφύτου Κορίνα , Γ3 Κωμοδρόμου Μαρία, Β9 Etwinners