51 50 Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Δρουσιώτης Ανδρέας, Γ4 Θέμα: «Μέσα στο άπλετο φως, στην έξο- χη ανθρωπιά και στην ιδιότυπη, μοναδική πνευματικότητα του μεσογειακού κόσμου, ο Ελληνι- σμός μπορεί να ξαναγίνει παρά- γοντας ευρύτερου πολιτισμού κι ίσως συνδετικός κρίκος της Δύσης και της Ανατολής, επιτυγχάνο- ντας να δημιουργήσει έργα ικανά να ακτινοβολήσουν στη γαλάζια θάλασσα, πέρα από τα στενά τοπι- κά όρια». Γ. Θεοτοκάς, Η μοναξιά του Ελλη- νισμού (διασκευή) Σε μια Ευρώπη που αντιμετωπί- ζει ποικίλες προκλήσεις, και με αφορμή το πιο πάνω παράθεμα, να παρουσιάσετε σε δοκιμιακό λόγο τρόπους με τους οποίους ο Ελλη- νισμός μπορεί να γίνει ο συνδε- τικός κρίκος Ανατολής και Δύσης. Αναντίρρητα, ζούμε σε μία εποχή, όπου το ανθρώπινο είδος έχει επιτελέσει σημαντι- κά βήματα κοινωνικοπολιτικής προόδου και έχει αποτελέσει τον βασικό πυρήνα για την εξέλιξη και την αρμονική συνύπαρξη ολόκληρης της οικουμένης. Αυτό διαπιστώ- νεται από το γεγονός ότι η εποχή μας χαρα- κτηρίζεται από ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικά κα- θεστώτα, συνεργασία και αλληλοσεβασμό. Βέβαια, τα επιτεύγματα αυτά δοκιμάζονται στο πλαίσιο της κρίσης της οικονομίας, των ηθικών αξιών και της προβολής άνομων συμφερόντων που προωθούνται από τους «ισχυρούς» της γης. Καλείται, λοιπόν, ο άν- θρωπος να αναλάβει το δύσκολο έργο του περιορισμού των προκλήσεων αυτών φέρνο- ντας τους ανθρώπους πιο κοντά και συνδέο- ντας τις δύο μεριές της γης, την ανατολή και τη δύση, ώστε από κοινού να διασφαλίσου- με την ιστορική μας συνέχεια. Συνδετικός κρίκος των δύο αυτών κόσμων αποτελούν οι Έλληνες, που με τον πλούσιο πολιτισμό και τις αξίες τους έχουν τη δύναμη να επι- τύχουν τη σύνδεση αυτή. Όπως προαναφέρθηκε ο κόσμος μας βιώνει κρίση, αν όχι σε όλους, σε πολλούς σημα- ντικούς τομείς. Τομείς, οι οποίοι οφείλουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδια και κρίση. Μία από τις σημαντικότερες μάστιγες του σύγχρονου κόσμου είναι η διεθνής οικονο- μική κρίση, που κατατρύχει όλους τους λα- ούς και εμποδίζει την ειρηνική συνύπαρξη των μελών της κοινωνίας. Η οικονομική κρίση επιφέρει συνάμα και την υπονόμευ- ση του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρω- παϊκής Ένωσης, που διαπιστώνεται από την έξαρση της ανεργίας και τη φτώχεια. Έτσι διαμορφώνεται μία ευρωπαϊκή κοινότητα ιδιαίτερα ανταγωνιστική, κυρίως σε ζητήμα- τα εργασιακά, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και εμφανίζεται ο κίν- δυνος περιθωριοποίησης ομάδων, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Μία άλλη σοβαρή πρόκληση που ταλανί- ζει τους ανθρώπους της εποχής μας είναι η ενίσχυση εθνικιστικών και ρατσιστικών τάσεων, κυρίως λόγω της μετανάστευσης, που επιφέρει ανισότητες και προκαλεί φαι- νόμενα εγκληματικότητας. Η διάκριση κρα- τών φανερώνεται μέσα από την υπονόμευ- ση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων των λαών. Επιβάλλονται αποφάσεις που υπαγορεύονται από τα άνομα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατών και παρατηρείται ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΔΟΚΙΜΊΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΡΕΣΒΕΊΑΣ 2019