53 52 Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ρηγματοποίηση μεταξύ των σχέσεων των λαών. Αυτή η κρίση στις σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε διενέξεις μεταξύ των κρατών, πολέμους και συγκρούσεις, που επιφέρουν με τη σειρά τους το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πρόβλημα. Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη, εάν δεν αναφέραμε το φαινόμενο της έλλει- ψης του ορθολογισμού και της ανάπτυξης του πνεύματος των σύγχρονων ανθρώπων. Σε μία υπερκαταναλωτική κοινωνία, όπως αυτή στην οποία ζούμε, επικρατούν οι υλι- κές αξίες, ο άνθρωπος αποπνευματοποιήθη- κε, έγινε δέσμιος της ύλης, εκτιμάται από το «έχειν» και όχι από το «είναι». Έτσι ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία και τον ορ- θολογισμό του και γίνεται θύμα των «εχό- ντων» εξουσία. Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι βιώνουμε μία εποχή υπερφίαλου ατομισμού και εγωκεντρισμού, όπου ο καθένας λειτουργεί με βάση το συμ- φέρον του σε βάρος άλλων, οι οποίοι δεν δι- αθέτουν την κατάλληλη κριτική σκέψη και παραμένουν αμοραλιστές, αδιαφορούν και δεν αντιδρούν. Όπως και Β. Ουγκό έχει πει: «Είναι σπουδαίο να κατάγεσαι από την Ελλάδα, τη χώρα που έδωσε το φως στον κόσμο». Πρέπει, λοιπόν, οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε την κα- ταλυτική επιρροή, την οποία ασκούμε στον παγκόσμιο πολιτισμό. Εάν τη συνειδητοποι- ήσουμε, μόνο τότε θα μπορέσουμε να συμ- βάλουμε στην άμβλυνση των προβλημάτων που μαστίζουν τον σύγχρονο κόσμο. Έχο- ντας σαν στόχο τη σύνδεση της ανατολής με τη δύση, έτσι θα οδηγηθούμε στην αγαστή συνεργασία των δύο κόσμων και μαζί θα συνδράμουμε στην άμβλυνση των προκλή- σεων που εμποδίζουν την ομαλή πρόοδό μας. Πώς όμως ο Ελληνισμός θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των δύο μερών; Η απάντη- ση βρίσκεται στον αρχαίο ελληνικό πολιτι- σμό, στις αξίες και τα ιδανικά που ανέπτυξε και επινόησε. Όντας ένας πανάρχαιος λαός, οι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να ανακα- λούν τις αξίες αυτές εκμεταλλευόμενοι το πλούσιο θησαυροφυλάκιο τους. Σημαντικό τμήμα του θησαυρού των Ελλή- νων αποτελεί η πλούσια παράδοση μας. Εάν τη σεβαστούμε και τη διαφυλάξουμε, θα δι- ασφαλίσουμε την ιστορική μας συνέχεια, θα διατηρήσουμε υψηλό φρόνημα, αποτε- λώντας τρανταχτό πρότυπο για τους άλλους λαούς και έπειτα θα τους βοηθήσουμε και θα προσφέρουμε σε αυτούς. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι αξί- ες της δημοκρατίας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας, οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Εάν συνειδητοποιήσουν το νόημα των όρων αυτών θα οδηγηθούμε και εμείς οι Έλληνες σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Ταυτόχρο- να η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερη πρόοδος θα επικρατήσουν σε βάρος της δημαγωγίας, του λαϊκισμού, της ανόδου της ασημαντότητας, της αδιαφο- ρίας των πολιτών για τα κοινά και τις παρα- βιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι οδηγούμαστε πιο κοντά στην επίτευξη της ειρηνικής συνύπαρξης και της ανάπτυξης κοινών επιδιώξεων μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού κόσμου. Τέλος, καταλυτικό ρόλο στην προσπάθειά μας για τη σύνδεση των δύο κόσμων, θα δι- αδραματίσει η αριστοτέλεια μεσότης, το μέ- τρο. Εάν αναβιώσουμε την αξία αυτή, θα επι- κρατήσει η φιλία, η λογική και η συναίνεση και θα αποφευχθούν οι αμετροπρέπεια, ο κοινωνικός και ο φυλετικός ρατσισμός, οι εθνικιστικές τάσεις και η αλόγιστη εκμετάλ- λευση της φύσης. Έτσι, όλοι θα παλεύουμε για κοινούς στόχους και θα διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη συνεργασία μας προς όφε- λος του ανθρώπου. Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό το γεγο- νός ότι ο Ελληνισμός μπορεί να αποτελέ- σει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δύο κόσμους. Αναβιώνοντας τις πολύτιμές του αξίες και επηρεάζοντας θετικά τους άλλους λαούς, μέσω αυτών. Έτσι μόνο θα απαλλα- γούμε από τον σύγχρονο κόσμο, στον οποίο αξίες του ανθρώπου εμπαίζονται και περι- γελούνται και προωθούνται συμφέροντα που επιτίθονται στην πνευματική και ψυχι- κή πρόοδο του ανθρώπου. Κυριάκου Κυριάκος, Γ4 Ή θα περπατήσουμε μαζί στον ουρανό Ή κάντε μας τη χάρη. Δεν έχουμε ανάγκη από μικρές ζωές. Κώστας Μόντης, Στιγμές 1958 Με αφορμή το πιο πάνω άτιτλο ποίημα του Κ. Μόντη να γράψετε ένα δοκίμιο για δημοσίευση στον ιστότοπο του σχολείου σας με θέμα: Άνθρωποι με μικρές ζωές ή περι- πατητές του ουρανού : Να αναπτύ- ξετε τα γνωρίσματα του καθενός από αυτούς τους δύο αντίθετους τρόπους ζωής και να καθορίσετε ποιον από αυτούς επιλέγετε. Να υποστηρίξετε και να τεκμηριώσε- τε την επιλογή σας. Ζούμε μόνο μια φορά. Αν το κάνουμε σω- στά μια φορά είναι αρκετή, όπως λέει ένα ρητό. Η ζωή μας επηρεάζεται και καθορίζε- ται από τις εκάστοτε επιλογές μας, μικρές ή μεγάλες. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε οι επιλογές αυτές έχουν αποκτήσει ίσως με- γαλύτερη βαρύτητα από ποτέ, εξαιτίας των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότη- τας. Δυστυχώς, στην εποχή μας, η οικονομική κρίση μαστίζει τον τόπο μας αφήνοντας όλο και περισσότερους νέους άνεργους. Η μικρή μας πατρίδα ακόμα είναι σκλαβωμένη. Ζού- με στην εποχή όπου η αξιοκρατία δοκιμάζε- ται, επικρατεί η καταναλωτική μανία, η ξε- νομανία , υποβόσκει ο κίνδυνος της εθνικής αλλοτρίωσης. Από την άλλη μεριά, είναι οι άνθρωποι και οι στόχοι, οι επιθυμίες και τα όνειρά τους. Και όμως παρόλα αυτά τα προ- βλήματα κάποιοι κατορθώνουν όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθη- μερινότητας, αλλά και να αναδειχθούν , να ξεχωρίσουν μέσα ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ, ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΝ ΚΆΤΙ ΑΞΙΟΘΑΎΜΑΣΤΟ. Ποια η διαφορά αυτών των ανθρώπων με τους υπό- λοιπους; Δεν αξίζουν οι υπόλοιποι τόσο; Η διαφορά ανάμεσα στους περπατητές του ουρανού και στους ανθρώπους με μικρές ζωές είναι μία: οι επιλογές. Τι επιλογές έκα- ναν οι πρώτοι; Οι περπατητές του ουρανού επέλεξαν πρώτα από όλα να πιστέψουν στον εαυτό τους. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυ- σκολίες της ζωής θα είναι πάντα εκεί, τα εμπόδια είναι αμέτρητα και οι προκλήσεις δύσκολες. Ωστόσο, αυτή η μερίδα των αν- θρώπων δεν το έβαλε κάτω. Συνειδητοποίη- σε ψύχραιμα και ρεαλιστικά την κατάσταση και αποφάσισε ενσυνείδητα πως δε θα ενδώ- σει. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη και κυριότερη διαφορά των μεγάλων και των μι- κρών ανθρώπων. Οι άνθρωποι με μικρές ζωές από την άλλη, αφέθηκαν, άφησαν το μέλλον τους στην τύχη, μόλις συνειδητοποίησαν ότι η ζωή δεν είναι ρόδινη. Ούτε πίστεψαν αρκετά στον εαυτό τους. Ίσως να μη βρέθηκε και κάποιος που να πίστεψε αρκετά σε αυτούς. Ασυνείδητα επέτρεψαν στις δυσκολίες να τους καταβάλουν και οριοθέτησαν μόνοι τους τις δυνατότητές τους. Πριν όμως πιστέψεις στον εαυτό σου και αγωνιστείς σκληρά , χρειάζεται να αποδε- χτείς τον εαυτό σου όπως είναι. Στις μέρες μας, δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι δι- ακατέχονται από έντονα συναισθήματα μει- ονεξίας και δικαίως πολλές φορές. Όταν ζεις σε μια εποχή όπου η διαφήμιση και ο κα- ταναλωτισμός υπνωτίζουν τους ανθρώπους, τους βομβαρδίζουν με πρότυπα και ιδέες, τους περνούν υποσυνείδητα μηνύματα και τους χειραγωγούν, είναι φυσικό πως δε θα σε διακρίνει η αυτοπεποίθηση. Τα υλικά αγαθά και όχι ο άνθρωπος έχουν γίνει πλέ- ον μέτρο όλων των πραγμάτων, στην εποχή της εικόνας η αξία του ανθρώπου εκτιμάται με το έχειν όχι το είναι. Προσπαθώντας, λοι- πόν, ο μικρός άνθρωπος να ανταποκριθεί σε 15ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΣΥΓΓΡΑΦΉΣ ΔΟΚΙΜΊΟΥ ΚΏΣΤΑ ΜΌΝΤΗ