55 54 Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αυτήν τη διαφημιστική και καταναλωτική φρενίτιδα χάνει τον εαυτό του, αλλοτριώνε- ται. Σε αντίθεση ο μεγάλος άνθρωπος χαρα- κτηρίζεται από κριτική σκέψη και έτσι δεν επιτρέπει να τον χειραγωγούν. Γνωρίζει ότι είναι αρκετός έτσι όπως είναι και δεν χρει- άζεται ούτε πρέπει να αλλάξει για κανένα. Όταν μάλιστα η νοημοσύνη του υποτιμάται και βλέπει και άλλους ανθρώπους να αντι- μετωπίζονται άδικα, δεν διστάζει να αντι- σταθεί. Έτσι περνούμε και σε μια άλλη διαφορά των περπατητών του ουρανού και των ανθρώπων με τις μικρές ζωές. Εξετάζοντας, λοιπόν, κατά πόσο συμμετέχουν στα κοινά και αντι- δρούν, όταν αντιλαμβάνονται την αδικία, θα παρατηρήσουμε ότι οι μεν μόνο αμέτοχοι δεν μένουν, ενώ οι δε όχι μόνο δεν αντιμά- χονται ενάντια στο άδικο, αλλά συχνά γίνο- νται μέτοχοί του. Ασυναίσθητα, φέρνουμε στο νου μας τον Αποχαιρετισμό του Γιάννη Ρίτσου. Εκεί ο Αυξεντίου δεν αποδέχεται τη σκλαβιά της πατρίδας του, αλλά κοιτάζοντας πιο πέρα από τον εαυτό του και αντιλαμβα- νόμενος το χρέος του απέναντι στο κοινωνι- κό σύνολο, βγήκε στα βουνά να πολεμήσει για χάρη ενός υψηλότερου ιδανικού. Αντί- θετα ο μικρός, καλός άνθρωπος στο ποίημα Πως έγινε ένας κακός άνθρωπος, της Ελένης Βακαλό, παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος με μικρή ζωή, ο οποίος παρόλο που συμπό- νεσε το χτυπημένο του συνάνθρωπο, ωστό- σο για να έχει την εύνοια της εξουσίας, τη μιμήθηκε, δηλαδή κατέληξε να χτυπά από πάνω τον χτυπημένο. Συγκρίνοντας, επομένως, τους δύο αντί- θετους τρόπους ζωής επιλέγω σαφώς να περπατήσω στον ουρανό, διότι . Δεν έχουμε άλλο ανάγκη τους ανθρώπους που μένουν αμέτοχοι τόσο στα συμβάντα της ιδιωτικής τους ζωής, όσο και στα κοινωνικά δρώμενα. > μαζί μ’ όλα τα προτερήματα και τα ελαττώ- ματά μας, με τα όνειρά μας, με την εμπειρία και τον κόπο μας σε αυτή τη ζωή και μη μας ζητάτε να ζήσου- με μια ζωή δίχως σκαμπανεβάσματα και συ- γκινήσεις, μια ζωή χωρίς ουσία. Αν όντως η ζωή καθορίζεται από επιλογές, τότε η δική μου επιλογή είναι να γίνω ένας περπατητής του ουρανού. Ήδη αντιλαμβάνομαι ότι η ζωή είναι μικρή , με την έννοια ότι είναι σύντο- μη γι αυτό θα προσπαθήσω τουλάχιστον να την προστατεύσω από το να γίνει και μικρή, με την έννοια ότι θα είναι ανούσια. Εν κατακλείδι , όπως φαίνεται , εμείς κρατά- με το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα για μια μεγάλη ζωή. Είμαστε ακόμα νέοι και η πρόκληση να περπατήσουμε στον ουρα- νό φαντάζει ακόμα πιο δελεαστική. Μακά- ρι λοιπόν οι επιλογές μας να είναι τέτοιες, ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρό- κληση. Γαβριήλ Άντρη, Γ1 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΓΥΝΑΙΚΕΊΕΣ ΜΟΡΦΈΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ» (Από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια) Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι η αυτοκρά- τειρα Θεοδώρα, η οποία υπήρξε μία σημα- ντική και αρκετά διάσημη γυναίκα τόσο στο Βυζάντιο, όσο και στην παγκόσμια ιστορία κατά τον 6ο αιώνα μ. Χ. Η Θεοδώρα, όντας μία δυναμική προσωπικότητα της εποχής, βρισκόταν πάντα στο πλευρό του άντρα της, Ιουστινιανού. Η δυναμικότητα και η τόλ- μη της αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο στη Στάση του Νίκα, αφού η παρέμβασή της έκρινε την έκβαση της εξέγερσης. Αποδεί- χτηκε ικανή σύζυγος με την ικανότητά της να πείσει τον Ιουστινιανό να μην παραιτηθεί από τον θρό- νο της Κωνσταντινούπολης, αλλά να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξέγερσης. Η Θεοδώρα φέρει ένα με- γαλόπρεπο αυτοκρατορικό διάδημα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και τρι- πλά ζεύγη από πρεπενδού- λια. Το διάδημα παραπέμπει τόσο στη βυζαντινή χρυσο- χοΐα, όσο και σε σύγχρονα βασιλικά στέμματα, στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό και παραπέμπουν στη δι- αχρονικότητα και στην οι- κουμενικότητα με την οποία περιβάλλεται η μορφή της αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Μία λαμπρή εικόνα για το αυτοκρατορικό διάδημα του έκτου αιώνα μάς δίνουν οι αυτοκρατορικοί πίνακες στο ιερό του Αγ. Βιταλίου της Ραβέννας. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός φέρει ένα με- γαλοπρεπές διάδημα με δύο σειρές από μαργαριτάρια και μία σειρά από πολύτιμους λίθους ενδιάμεσά τους. Από το διάδημα κρέμονται δι- πλά ζεύγη πρεπενδουλίων. Μετά τον Ιουστινιανό εμφα- νίζεται ο όρος «στέμμα», ο οποίος είναι συνώνυμος του διαδήματος. Διαβάστε περισσότερα https://www.arthro-13. com/news/ta-vyzantina- aytokratorika-stemmata- meros-a/ Η Θεοδώρα χρησιμοποίησε την απεριόριστη επιρροή της στον αυτοκράτορα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Στάσης του Νίκα, αλλά καθ’ όλη τη ζωή της ως Αυγού- στα. Hταν δραστήρια σε όλες τις υποθέσεις του κράτους. Ο Ιουστινιανός την συμβου- λευόταν και αυτή έλεγε την άποψή της σε όλα, στη δι- οίκηση, στην πολιτική, στη διπλωματία και στην Εκκλη- σία. Φιλόδοξη και πανούρ- γα, απαίτησε να έχει στο κάθε πράγμα την τελευταία λέξη. Πραγματικά, μόλις πέθανε ξεκίνησε και η πα- ρακμή της αυτοκρατορίας. Νικολαΐδου Παρασκευή, Γ2 Κατηγορία έργου: Σκίτσο