59 58 Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ χρόνια. Mοναδικές πολιτιστικές πτυχές της κοινότητας του Δισπηλιού αποκαλύπτουν τρεις οστέινες φλογέρες καθώς και μια ξύ- λινη πινακίδα με εγχάρακτα γραμμικά στοι- χεία. H πινακίδα αυτή χρονολογείται με βε- βαιότητα στο 5260 π.Χ. και δεν αποκλείεται να αποτελεί μια πρώιμη μορφή γραπτού λό- γου, όπως εικάζεται και για παρόμοια σύμ- βολα χαραγμένα σε πηλό. Το Δισπηλιό είναι μεγάλος οικισμός του Δήμου Μακεδιών Κα- στοριάς το 5500 π.Χ. Αποτελεί το ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα και στην αναγραφή του 2001 βρέθηκε να έχει 1186 κατοίκους. Σύγκριση οικισμών Η Χοιροκοιτία και το Δισπηλιό της Καστοριάς έχουν αρκετές ομοιότητες και διαφορές με- ταξύ τους. Αρχικά η Χοιροκοιτία καθώς και το Δισπηλιό χρονολογούνται κατά την περί- οδο της Νεολιθικής εποχής. Οι κάτοικοι και των δύο περιοχών είχαν όμοιες ασχολίες όπως το ψάρεμα , την κτηνοτροφία, την κα- τασκευή εργαλείων και είδη καθημερινής χρήσης. Οι ιστορικοί ερευνητές ανακάλυ- ψαν στους οικισμούς αυτούς πήλινα αγγεία, όπως φιάλες, κύπελλα και χύτρες καθώς και εργαλεία που είναι φτιαγμένα από πυριτό- λιθο ή οστά ζώων. Ακόμη για την κατασκευή των σπιτιών τους, χρησιμοποιούσαν ίδια υλικά όπως πηλό, στάχια, καλάμια, κλαδιά δέντρων και όσον αφορά το σχήμα των οι- κιών κυριαρχούσε το κυκλικό. Μια βασική διαφορά όμως μεταξύ των οικισμών είναι πως οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας έκτιζαν τα σπίτια τους σε λόφους ή κοντά σε ποταμούς, αντίθετα με τους κατοίκους του Δισπηλιού, οι οποίοι έκτιζαν τις οικίες τους κοντά σε λίμνες (λιμναίος οικισμός). Παράλληλα οι κάτοικοι του Δισπηλιού γνώριζαν μουσική και γραφή ενώ οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας δεν τα είχαν ανακαλύψει ακόμη. Παρόλα αυτά και οι δυο προϊστορικοί αυτοί οικισμοί αποτέλεσαν τα βασικά θεμέλια για τη μετα- γενέστερη εποχή. ΠΗΓΕΣ: www.Wikipedia.org www.odigosKastorias.gr Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από προ- σωπικό αρχείο των μαθητών και των καθη- γητών του σχολείο μας. Χρυσήλιου Βασιλική, Α1 Κωνσταντίνου Νάγια, Α1 Χατζηκωνσταντή Αναστασία, Α1 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ ΣΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΠΌΛΕΜΟ Το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου και η συνθήκη των Βερσαλλιών στις 28 Ιουνίου το 1919 βρίσκουν την Ευρώπη καταρρακωμένη με ανυπολόγιστες ζημιές και πολλά εκατομ- μύρια νεκρούς και τραυματίες. Οι σύμμαχοι πανηγυρίζουν, ενώ στη Γερμανία επικρατεί μια πλήρης αποσύνθεση. Οι εξευτελιστικοί όροι που επιβλήθηκαν, οι απώλειες εδα- φών, η τεράστια ζώνη αποστρατικοποίησης, οι οικονομικές κυρώσεις και η μείωση του στρατεύματος συνέβαλαν στην επιτακτική ανάγκη για εθνική αναγέννηση της Γερμα- νίας. Παράλληλα ο φόβος των μεγαλοκτη- ματιών και της εκκλησίας για την πολιτική εξάπλωση του κομμουνισμού, σε συνδυα- σμό με τις τραγικές οικονομικές συνθήκες που προκλήθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική με το κραχ του χρηματιστηρίου κατά τα έτη 1919-1934, οδήγησαν στην άνοδο των δι- κτατορικών πολιτευμάτων στην Ευρώπη. Ο Φασισμός και ο Ναζισμός, δυο παράλληλες ιδεολογίες με κύριο χαρακτηριστικό την πλήρη υποταγή του ατόμου και των αξιών του στην εξουσία του κράτους χωρίς περι- θώρια αμφισβήτησης, έφεραν τον πλανήτη σε έναν δεύτερο φρικτό παγκόσμιο πόλεμο. Στην Κύπρο η κατάσταση ήταν τραγική, αφού μετά τα γεγονότα τον Οκτώβριο του 1931 και την αλλαγή δύο κυβερνητών διορίζεται τον Νοέμβριο του 1931 ο σερ Χέμπερτ Ρίτμοντ Πάλμερ αλλάζοντας το πολίτευμα σε πλή- ρη δικτατορία. Φθάνοντας στο νησί, στις 21 Δεκεμβρίου του 1933, ξε- κινά μια νέα περίοδος που χαρακτηρίζεται από σκληρά δικτατορικά μέτρα και αφό- ρητη καταπίεση. Η διεθνής οικονομική κρίση δεν άφη- σε ανεπηρέαστη την Κύπρο. Το ήδη χαμηλό βιοτικό επί- πεδο των κυπρίων πέφτει ακόμα πιο πολύ, καθώς τα μεταλλεία τα οποία εργοδο- τούν γύρω στις 6-7 χιλιάδες εργάτες κλείνουν όπως επί- σης και πολλά εργοστάσια. Έτσι πολλοί εργάτες κατα- φεύγουν στη Λευκωσία για αναζήτηση εργασίας. Με το μαζικό κύμα ανεργίας πολ- λοί αναγκάζονται να γίνουν ζητιάνοι και άλλοι να κα- ταφεύγουν στα δάνεια με τα αγροτικά χρέη να ανέρ- χονται στα 3.000.000 λίρες. Σχεδόν το 82% των Κυπρίων ήταν ήδη χρεωμένο με τερά- στια ποσά, ακολούθησαν εκ- ποιήσεις και αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων. Πολλοί είναι αυτοί που αναγκάστη- καν να μεταναστεύσουν και άλλοι είδαν την κατάταξη στον στρατό ως ευκαιρία ζωής. Με την κήρυξη του πολέ- μου από τη Γερμανία την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, η Αγγλία και η Γαλλία ανα- γκάζονται δύο μέρες μετά να κηρύξουν και αυτές τον πόλεμο στη Γερμανία. Η Κύ- προς όντας αποικία της Μ. Βρετανίας ήταν στόχος της Γερμανίας. Από τις αρχές του πολέμου η Γαλλία ζήτησε να χρησιμοποιηθεί η Κύ- προς ως κύρια αεροπορική βάση για την κάλυψη της Βηρυτού και για την συμ- μαχική προέλαση σε εχθρι- κούς στόχους κυρίως στα Δωδεκάνησα που ήταν Ιτα- λικές κτήσεις. Οι Βρετανοί προχώρησαν στη βελτίωση των υφιστάμενων αεροδρο- μίων του νησιού, της Λάρνα- κας και της Λευκωσίας, αλλά και την κατασκευή νέων πρόχειρων διαύλων όπως εκείνου της Τύμπου και στη συνέχεια τα έθεσαν στη διά- θεση και των Γάλλων. Επίσης έθεσαν και τις εγκαταστά- σεις ανεφοδιασμού και επα- νεξοπλισμού που χρησιμο- ποιούσαν ήδη και οι ίδιοι. Σε αρχικό στάδιο αποφασίστηκε να μην αναμείξουν την Κύ- προ περαιτέρω στον πόλεμο. Βλέψεις και σχέδιο κατάλη- ψης της Κύπρου υπήρξε από τους Ιταλούς και τους Γερ- μανούς   εφόσον ήταν γνω- στή βάση ανεφοδιασμού από τους συμμάχους. Το σχέδιο προέβλεπε την κατάληψη της Κύπρου για να χρησιμο- ποιηθεί ως βάση για μεγάλη επίθεση κατά της Αιγύπτου. Το σχέδιο όμως ματαιώθηκε, αφού η δημιουργία του ανα- τολικού μετώπου δεν άφηνε περιθώρια στη Γερμανία.   Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1939 ο κυβερνήτης Μπάτ- τερσιλ με υπαγόρευση του Λονδίνου αποφασίζει την ίδρυση ενός κυπριακού εκ- στρατευτικού σώματος από 500 άτομα για ενίσχυση του Βρετανικού στρατού. Στις 8 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ο κυβερνήτης εξέδωσε πρό- σκληση προς τους Κυπρίους να καταταγούν εθελοντικά και να υπηρετήσουν τον Με- ταφορικό Λόχο. Η κατάταξη των Κυπρίων άρχισε από τον πρώτο μήνα. Η εκπαίδευση γίνοταν στο στρατόπεδο στα Πολεμίδια και η εκπαίδευ- ση των νεοσυλλέκτων γινό- ταν στη Λευκωσία. Οι πρώτοι 54 στρατιώτες επιθεωρήθη- καν και αναχώρησαν στις 12 Οκτωβρίου 1931 από τη Λάρ- νακα και οι 52 με προορισμό την Αίγυπτο. Στις 3 Νοεμ- βρίου μια δεύτερη ομάδα με άλλους 94 εθελοντές ανα- χώρησαν για τον πόλεμο, συγκεκριμένα στάλθηκαν στη Γαλλία ως ημιονοδηγοί. Η μαζική αυτή προσέλευση και κατάταξη στον στρατό γινόταν κυρίως για βιοπορι- στικούς λόγους, εξασφαλί- ζοντας το μεροκάματο αλλά και χρήματα για τις οικογέ- νειές τους. Σε πολύ μικρό