7 6 Αφυπηρέτηση Αφυπηρέτηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Με συγκίνηση αποχαιρε- τούμε φέτος, λόγω αφυ- πηρέτησης, ένα πολύ αγα- πητό μας πρόσωπο, τον κ. Αντρέα Πελεκάνο. Ο κ. Πε- λεκάνος τα τελευταία τρία χρόνια στελέχωνε από τη θέση του Β.Δ. τη Διευθυντι- κή Ομάδα του Λυκείου μας. Αξιοποιώντας στην πράξη όχι μόνο την παιδαγωγι- κή του κατάρτιση αλλά και την πραότητα του χαρα- κτήρα του και το ηθικό του ανάστημα εκπλήρωνε στο ακέραιο τόσο τα διδακτικά όσο και τα διοικητικά του καθήκοντα. Κύριε Αντρέα, σου ευχό- μαστε ολόψυχα να έχεις στη συνέχεια της ζωής σου υγεία και να απολαμβά- νεις κάθε στιγμή με τους αγαπημένους σου τους καρπούς των κόπων σου. Η Διευθυντική Ομάδα, ο Καθηγητικός Σύλλογος και οι μαθητές του σχολείου ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Γεννήθηκα τον Μάιο του 1955 στο Ακάκι. Είμαστε πέ- ντε αδέλφια και είμαι το τέ- ταρτο παιδί της οικογένειας. Φοίτησα στο Δημοτικό σχο- λείο Ακακίου και ακολού- θως στο Παγκύπριο Γυμνά- σιο. Καθημερινά ως μαθητής εκτός από το διάβασμα έπρε- πε να βοηθώ τους γονείς μου στις γεωργικές εργασίες. Κατατάγηκα στην Εθνική Φρουρά το 1973. Ο Πόλεμος με βρήκε στον Πενταδά- κτυλο. Το βράδυ της 19ης Ιουλίου του 1974 προγραμ- ματίζαμε μαζί με άλλους φαντάρους να πάμε στο εκ- κλησάκι του Προφήτη Ηλία που γιόρταζε αλλά μας πρό- λαβαν τα εχθρικά αεροπλά- να. Οι μέρες και οι μήνες που ακολούθησαν έμειναν ανε- ξίτηλες στη μνήμη και την ψυχή μου, καθώς τρία αδέλ- φια πολεμούσαμε σε δια- φορετικά μέρη. Ιδιαίτερη υπήρξε η στιγμή που συ- νάντησα τυχαία τον αδελφό μου, ο οποίος υπηρετούσε σε άλλη μονάδα και μοιρά- στηκα μαζί του το μόνο φα- γώσιμο που είχα…μια φέτα ψωμί. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί- κης Χημικός και ακολούθως εργάστηκα για μερικά χρό- νια στη Θεσσαλονίκη σε ιδι- ωτικό φροντιστήριο. Επέστρεψα στην Κύπρο το 1986, γνώρισα τη σύζυγό μου Ανθούλα και το 1987 παντρευτήκαμε. Αποκτήσα- με τρία παιδιά: τον Κυριάκο, την Ελένη και τον Μάριο. Αρχικά εργάστηκα στον Ιδι- ωτικό τομέα. Το 1996 διορί- στηκα σε δημόσια σχολεία. Υπηρέτησα σε διάφορα σχο- λεία της επαρχίας Λευκωσί- ας και της υπαίθρου όπως το Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, το Γυμνάσιο Σολέας κ.ά. Από το 2016 υπηρετώ στο Περι- φερειακό Λύκειο Μ. Κου- τσόφτα – Α. Παναγίδη Παλι- ομετόχου, από το οποίο και αφυπηρετώ.