61 60 Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ διάστημα βρίσκονταν 500 εθελοντές στη Γαλλία κυρί- ως ημιονοδηγοί και οδηγοί οχημάτων. Τον Φεβρουάριο του 1940 αποφασίστηκε και η ίδρυση μάχιμου στρατιωτικού σώμα- τος Κυπρίων εθελοντών, το Κυπριακό Σύνταγμα (Cyprus Regiment). Το Σύνταγμα θα αποτελείτο από ένα μάχιμο τάγμα και λόχους σκαπα- νέων και μεταφορών. Πολ- λοί Βρετανοί αξιωματούχοι στην προσπάθειά τους για συγκέντρωση νεοσυλλέ- κτων, μάζευαν και μιλούσαν στους κατοίκους με κύριο επιχείρημα ότι οι Κύπριοι πρέπει να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και του κόσμου ολόκληρου. Έτσι το Σύνταγμα όχι μόνο συμπλη- ρώθηκε αλλά ξεπέρασε τον αριθμό των στρατιωτών ενός Συντάγματος. Αργότερα στις 14 Ιουνίου το 1940, ιδρύεται ένα ακόμα νέο εθελοντικό σώμα στην Κύπρο. Επρόκει- το για την Κυπριακή Εθε- λοντική Δύναμη η οποία θα δρούσε στο νησί με στόχο την υποβοήθηση της Αστυ- νομίας και των βρετανικών στρατευμάτων του νησιού. Η δύναμη αυτή αποτελείτο από 1000 άνδρες υπό την δι- οίκηση 50 αξιωματικών για να αυξηθεί αργότερα στις 5000 μπροστά στον φόβο Ιτα- λογερμανική εισβολής στην Κύπρο. Οι αεροπορικές επι- θέσεις από τις δυνάμεις του Άξονα ήταν μεμονωμένες. Η πρώτη στις 22 Σεπτεμβρίου το 1940 στη περιοχή Ξερού, στις 7 και 10 Ιουλίου 1941 βομβαρδίζεται το αεροδρό- μιο της Λευκωσίας και στις 22 Ιουλίου 1941 το λιμάνι της Αμμοχώστου.   Το επισφράγισμα των σχέ- σεων Κύπρου και Μ. Βρε- τανίας στον πόλεμο ήρθε με την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων. Πρωτοφα- νής απήχηση και κύμα εθνι- κού παραληρήματος με το άκουσμα του “ΟΧΙ” από τον ελληνικό λαό με τους κυ- πρίους να ξανά ανεμίζουν τις ελληνικές σημαίες που ήταν απαγορευμένες από το 1931. Για τα γεγονότα υποστήριξης των Κυπρίων στους Έλληνες αγωνιστές, ο ανταποκριτής του Ρόιτερ στη Λευκωσία αναφέρει χα- ρακτηριστικά “Σε ολόκληρη την Κύπρο επικρατεί αφά- νταστος ενθουσιασμός, αφ’ ότου έφθασε η είδηση ότι η Ελλάς αποφάσισε την ένο- πλη αντίσταση στην ιταλι- κή επίθεση. Σε ολόκληρο το νησί υψώθηκαν οι ελληνι- κές σημαίες και κυματίζουν μαζί με τις αγγλικές. Μεγά- λο πλήθος συγκεντρώθηκε στο ελληνικό προξενείο στη Λευκωσία… όπου προσέρχο- νται κατά πυκνές ομάδες οι Κύπριοι ζητώντας να απο- σταλούν στην Ελλάδα για να καταταγούν στις τάξεις του ελληνικού στρατού…”. Αυ- τόν τον ενθουσιασμό των Ελ- λήνων της Κύπρου έσπευ- σαν να εκμεταλλευτούν οι Βρετανοί δελεάζοντας τον κόσμο με το σύνθημα “Κύ- πριοι εντασσόμενοι στον αγ- γλικό στρατό πολεμάτε δια την Ελλάδα και την ελευ- θερία”. Τον ξέφρενο ενθου- σιασμό των Κυπρίων έρχο- νται να πολλαπλασιάσουν οι νίκες των Ελλήνων κατά των Ιταλών στη Β. Ήπειρο και την προέλασή τους στην Αλβανία. Όμως η χαρά και τα πανηγύρια δεν έμελλαν να κρατήσουν για πολύ, αφού στις 6 Απριλίου το 1941 στις 5:15 το πρωί ξεκίνησε η γερ- μανική επίθεση κατά της Ελλάδος. Στις 9 Απριλίου τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη και στις 23 Απριλίου συν- θηκολογούν τα στρατεύμα- τα της Μακεδονίας και της Ηπείρου ενώ στις 29 Απριλί- ου μπαίνουν τα πρώτα γερ- μανικά στρατεύματα στην Αθήνα. Γεωργίου Μιχάλης, Γ1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΜΕ ΘΈΜΑ «ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ» Συμμετοχή με τη δημιουρ- γία αφίσας με θέμα «Περι- βάλλον και Υγεία», στο δια- γωνισμό που προκήρυξε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου. ΑΦΙΣΑ: Παναγή Μαρία, Α1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ «ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΊΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ» Συμμετοχή με την αναλυ- τική παρουσίαση σε μορφή project, των δράσεων και δραστηριοτήτων του σχολεί- ου μας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του διαγωνισμού - «Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός» - που προκή- ρυξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργα- σία με το Παγκύπριο Συντο- νιστικό Συμβούλιο Εθελο- ντισμού. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ «ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΆΤΩΝ ΚΑΛΉΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ» Συμμετοχή με ερευνητική εργασία με θέμα «Φυτοφάρ- μακα Vs Γεωργοί & Γεωργία». Διοργανωτές Υπουργείο Παι- δείας και Πολιτισμού σε συ- νεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι- νωνικών Ασφαλίσεων (Τμή- μα Επιθεώρησης Εργασίας). ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ «ΣΥΓΓΡΑΦΉΣ ΠΟΙΉΜΑΤΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΗ ΖΩΉ, ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΆ ΤΗΝ ΚΕΡΎΝΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΉ ΤΟΥ 1974» Έπαινος στον 22ο διαγωνι- σμό που προκήρυξε ο Δήμος Κερύνειας, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για την Γρουσαφένια μας Τζιερύνεια Μίαν ιστορία άπου παλιά, εγιώ εν ‘να σας γράψω, στην όμορφη Κερύνεια μας, που ζούσα πριν γεράσω. Ζούσα σε μίαν γειτονιά , με ομορφκιές γιομάτη, οι φίλοι μας τζι’ χωρκανοί, ούλλο ζωή γρυσάφι. Τα κοπελούθκια τρέχασιν, να πάσιν στο σκολείον, περπατητοί ούλλον χαρά, στο πρώτον το θρανίον. Οι Τζιερυνιώτες έκαμναν, εμπόριο στα ξένα, τζαι οι κοπέλες πλουμιστά, έφτιαχναν ούλλη μέρα. Στο πατρικό μου οι γονιοί, είχαν πολύ μεράκι, η μάνα μου στο κέντημα, Τζ’ο τζιύρης στο πιθάρι. Το κάστρο με τες ομορφκιές, τραβά τον κόσμον ούλλο, Τζι’ ο τουρισμός ούλλο άνθι- ζε, εις το λιμάνι τούτον. Οι Τζιερυνιώτες δούλευκαν, Ούλλοι με μαεστρία, εφτιάχνασιν ξυλόγλυπτα , μπαούλα τζαι αγγεία. Καράβια έφταναν πολλά, στο λιμανάκι τούτο, Τζι’ Τζιερυνιώτες σιαίρου- νταν, που ζούσαν σ’ τουν τον πλούτον. Τη θάλασσα που άφριζε, με θησαυρούς γεμάτη, ούλλοι τους εθαυμάζασιν, μέχρι τζαι το Καρπάσι. Στην Εκκλησιά ούλλοι μαζί, κάμναμε τον σταυρόν μας, τον Άγιον μας Φανούριο,