67 66 Θέατρο Θέατρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κόρλου Ευαγγελία, Α4 εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Η παράσταση δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπι- στήμιο Κύπρου, το οποίο τα τελευταία χρόνια μας παραχωρεί δωρεάν την αίθουσα Πολιτιστι- κών Εκδηλώσεών του. Ο Σύνδεσμος Γονέων, πλήρωσε μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των μαθητών στο θέατρο και φρόντισε σε συ- νεργασία με τη Διεύθυνση την ασφαλή τους μετάβαση με συνοδεία καθηγητών της περιο- χής. Η ομάδα των μαθητών-ηθοποιών λειτούργησε με ευχάριστο ομαδικό πνεύμα και η θεατρική μας παράσταση άφησε τις καλύτερες εντυπώ- σεις. Τα παιδιά, σε άριστη συνεργασία με την κυρία Ερμάντα Τρύφωνος, εργάστηκαν σκληρά και άγγιξαν τα επίπεδα επαγγελματικής παρά- στασης. Τα έξοδα της παράστασης καλύφθηκαν πλή- ρως από τα έσοδα των εισιτηρίων και το υπό- λοιπο των εισπράξεων διατέθηκε για σημαντι- κές ανάγκες του Σχολείου. Ανδρέας Καλογήρου, Β.Δ.